Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Kibr
Otwarte zasoby
edukacyjne
Aby otrzymywać informacje o nowościach pozostaw swój adres e-mail:Patron edukacyjny portalu:

wwsi logo

Bezpłatny projekt szkoleniowy "Szkolenie szkolących podnoszenie kompetencji trenerskich"

2016-07-25.

– Biegli rewidenci w dzisiejszych realiach gospodarczych muszą dbać o rozwój innych usług zawodowych. Od tego będzie zależała ich konkurencyjność na rynku – wyjaśnia Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. szkoleń. Stąd KIBR chętnie przystał na pomysł Banku Światowego na realizację w ramach grantu szwajcarskiego cyklu szkoleń z usług innych niż usługa badania sprawozdań finansowych. Biegli rewidenci będą mogli wziąć udział w szkoleniach z zakresu m.in. usług poświadczających dotyczących odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, usług wyceny czy audytu projektów finansowanych z dotacji unijnych i innych dotacji publicznych. – Przedstawiciele naszej profesji już mają odpowiednie kompetencje, teraz chcemy je uporządkować i przygotować ich do świadczenia na rynku tych nowych usług – dodaje Ewa Sowińska i przypomina, że na przełomie grudnia roku ubiegłego i stycznia br. samorząd pytał już biegłych rewidentów, czy są zainteresowani udziałem w tego typu szkoleniach. – Zainteresowanie było ogromne, otrzymaliśmy ponad 650 zgłoszeń. To pokazuje, że ze strony środowiska jest zapotrzebowanie na szkolenia także z innych usług niż usługa badania sprawozdań finansowych – wyjaśnia Paweł Tyszer, dyrektor Centrum Edukacji KIBR odpowiedzialny za koordynowanie projektu szkoleń.

Zapisy od 16 sierpnia

Zapisy na szkolenia rozpoczną się 16 sierpnia i potrwają do 23 sierpnia. Wszyscy biegli rewidenci, którzy wyrazili zainteresowanie szkoleniami otrzymają od KIBR informację e-mailową dotyczącą sposobu rejestracji na szkolenia. Po weryfikacji zgłoszeń zakwalifikowane osoby otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w wybranym spotkaniu. W przypadku, gdy po zakończeniu zapisów w grupach szkoleniowych pozostaną wolne miejsca przeprowadzona zostanie dodatkowa, uzupełniająca rekrutacja.

Szkolenia są finansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu Banku Światowego "Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym".

Udział w dwudniowych szkoleniach wiąże się dla uczestników jedynie z koniecznością pokrycia kosztów administracyjnych uwzględniających m.in. catering, wynajęcie sali oraz obsługę szkolenia (koszty nie powinny przekroczyć 100 zł brutto za 1 dzień szkolenia). O wysokości opłaty administracyjnej decydują Regionalne Oddziały, w których organizowane będą szkolenia.

Szkolenia w 30 osobowych grupach będą odbywały się od września do października 2016 roku w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku (szczegółowe terminy szkoleń w wybranych miastach dostępne będą w momencie rejestracji). W sumie KIBR planuje przeszkolić 750 osób w 25 grupach szkoleniowych.

Jeden z siedmiu tematów do wyboru

Każda zainteresowana osoba będzie mogła wziąć udział w jednym szkoleniu z wybranego przez siebie tematu:

  • Usługi poświadczające (atestacyjne) dotyczące odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility/CSR) w świetle zmian, jakie zostaną wprowadzone do ustawy o rachunkowości w reakcji na unijną dyrektywę 2014/95/UE
  • Usługi wyceny (np. wartości niematerialne i prawne takie jak: wartość firmy, znaki towarowe, logotypy, know-how itp., lub instrumenty kapitałowe, w szczególności nienotowane (w obrocie pozagiełdowym)
  • Usługi poświadczające inne niż usługa badania lub przeglądu sprawozdań finansowych oraz inne usługi – na przykład w ramach Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych MSUA 3000; uzgodnione procedury – np. weryfikacja kosztów, przepływów pieniężnych lub prognozowanych informacji finansowych, itd.
  • Raporty atestacyjne MSUA 3400 i MSUA 3402
  • Audyt planu przekształcenia formy prawnej jednostki z przedsiębiorcy w osobę prawną i odwrotnie
  • Audyt projektów finansowanych z dotacji unijnych i innych dotacji publicznych (np. PFRON) – cele audytu
  • Przegląd sprawozdań finansowych zgodnie z MSUP 2400 – Międzynarodowym Standardem Usług Przeglądu